Literatura: Proč si vzít Druhou směnu?

13.03.2011

Kniha s neobvyklým, leč symbolickým názvem je první svého druhu v nabídce publikací pro pedagogy 2. stupně základních škol. Seznamuje učitele, potažmo žáky s nepříliš frekventovaným tématem na půdě zdejších škol – s literaturou Romů. Pedagogové proto, zahrnou-li publikaci do rejstříku svých výchozích učebních materiálů, budou při jejím využití absolvovat vždy pomyslnou „druhou směnu“. Budou se totiž věnovat oblasti, která nemívá v běžné výuce prostor. Současně se s novým tématem budou muset dostatečně seznámit, a to patrně ve svém volném čase, protože se jedná o nepovinnou látku. Obdobná práce ovšem stojí i za literárními díly romských spisovatelů. Jejich tvorba jakožto neprofesionálů vznikala rovněž až po návratu z práce, kdy jim namísto chvil volna začínala „druhá směna“ u psacího stolu.

Předkládaná publikace prakticky ukazuje, jak z poznávání literatury Romů učinit zábavnou a běžnou součást výuky, která může žáky i pedagoga rozvíjet hned trojím způsobem. Jednak žáci prostřednictvím zařazování tohoto tématu do výuky uvyknou myšlence, že tak jako ve škole existuje prostor pro velikány české, francouzské, anglické či ruské literatury, je v ní se stejnou samozřejmostí kousek místa i pro romské autory. Dále četba jejich děl vedle těch od již známých a etablovaných osobností rozšiřuje repertoár podnětů a prožitků, které již od prvního kontaktu s literaturou formují žákův-čtenářův vztah k tomuto způsobu uměleckého vyjádření. Do třetice romská psaná tvorba poslouží žákům jako materiál pro upevňování učiva – a tak jako se na Skácelově poezii či cestopisných črtách Karla Čapka procvičují literární či slohové postupy, lze za týmž účelem pracovat i s díly romských literátů. Kniha dokazuje, že literatura Romů může být využita jako svébytné téma a jako nástroj k dalšímu poznání.

Téma multikultury obecně, včetně informování o Romech jako jedné z etnických menšin v ČR, patří dnes mezi povinná průřezová témata školní výuky. Snaha tomuto požadavku dostát však někdy vede k vyčleňování „multikultury“ do specifických hodin, projektových dnů a týdnů. Výuka multikultury tak vede paradoxně spíše k jistému oddělování menšin a menšinových témat a upevňování jejich strukturního, myšlenkového vydělování než k tomu, aby se tato témata (a menšiny) stávaly integrální součástí vzdělávacího procesu a uvažování o světě. Rádi bychom proto přispěli k posunu v začleňování této látky do výuky nabídnutím možnosti, jak k danému tématu obecně změnit přístup: a to posunem od „pojďme si přečíst něco od Romů (protože považujeme za důležité je do výuky začlenit, nebo je dokonce do výuky začlenit musíme)“, který podle našeho názoru vede k další separaci a dokonce může posílit již existující averzi k „protežování“ menšin, k neustále zdůrazňovanému imperativu tolerance atp. na straně žáků, kteří se celkem logicky ptají „A proč (už zase) máme mluvit O NICH?“, k vybídnutí „pojďme se zabývat touhle básní/povídkou, protože je podnětná, jak z hlediska myšlenek, které evokuje, tak z hlediska toho, co se na ní o literatuře, jejím vnímání a postupech můžeme naučit“, která na otázku žáků „Proč zrovna tohle?“ dává jasnou odpověď. To, že autorem dané básně nebo povídky je Rom, by se žáci měli dozvědět – ale spíše mimochodem, a třeba až na závěr. Etnický původ autora totiž není tím nejpodstatnějším důvodem, proč ukázku jeho díla žákům nabízíme k soustředěnému přečtení.

Materiálu, s nímž lze pracovat, je navzdory poměrně krátkému období existence romské literatury relativně mnoho. Pedagog by však k jeho vyhledání, prozkoumání, výběru a přípravě potřeboval mnoho hodin, které obvykle – běžně vystaven obrovskému časovému tlaku – nemá. Abychom tedy usnadnili pedagogovi přípravu, udělali jsme tyto kroky za něj (výběr textů a autorů, jejich utřídění a návrh aktivit jako inspirace). Doufáme, že knížka bude přínosem i pro pedagogy, kteří se nakonec rozhodnou pracovat s jinými texty než s těmi vybranými (nebo s texty romských autorů vůbec pracovat nezačnou). Ti totiž třeba využijí alespoň právě popisy různých aktivit a ukázky jejich konkrétních využití v hodině při práci s textem – ať už literárním, odborným nebo novinářským, a to nejen při výuce českého jazyka.

Co praktického tedy tato publikace pedagogovi přináší?

Literární část knihy je rozdělena do čtyř oddílů. První (Metody práce s textem) je abecedním výčtem a popisem metod, jejichž využití při práci s textem navrhujeme a konkretizujeme v posledním, praktickém oddílu. Metody vycházejí z licencovaného programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, jejich využití může být inspirativní pro pedagogy hledající možnost, jak rozšířit jimi již využívané spektrum postupů aktivního učení.

Druhý oddíl (Poznámky k literární tvorbě Romů) poskytuje vyučujícím důležité kontextové informace: uvádí do historie literární tvorby Romů v Československu, upozorňuje na některá specifika jejího vzniku a recepce, strukturuje seznam připravených klíčových tematických okruhů a odkazuje na další texty, které případně pedagogům umožní hlubší vhled do témat týkajících se historie a kultury Romů na území bývalého Československa. Pomáhá uvědomit si pozici romské literatury, její funkci i zvláštnosti a nabídnout odpovědi na některé otázky, které její četba může otevírat.

Třetí oddíl (Medailony autorů) tvoří abecedně řazené portréty desítky romských autorů a autorek (včetně dílčích seznamů publikovaného díla), s jejichž vybranou tvorbou dále pracuje poslední oddíl knihy. Výběr autorů je poměrně reprezentativní – zahrnuta je nejstarší generace působící na přelomu 60. a 70. let, dále ti, jejichž tvorba započala v 80. letech, a konečně také autoři, kteří se na literární scéně objevili po roce 2000. Ve výběru se ocitli básníci a prozaici převážně z Čech (přestože se mnozí narodili na Slovensku, jejich rodiny postupně přicházely do Čech, kde tito autoři zemřeli či dodnes žijí). Vedle nich byla do výběru zařazena Elena Lacková, autorka rovněž původem ze Slovenska, která na jeho území však prožila většinu života. Souboru jmen českého a slovenského kulturního prostředí se vymyká rakouská autorka Ceija Stojka. Její tvorba a témata jejích děl (nejen literárních, ale i výtvarných) popisují zejména válečnou historickou zkušenost, jež byla společná Romům na mnoha místech Evropy. Literární zachycení těchto dějinných okamžiků je v romském prostředí poměrně ojedinělé – i proto bylo autorčino nesmírně působivé dílo zařazeno mezi jména česko-slovenského regionu.

Poslední oddíl (Aktivity) je založen na praktických ukázkách práce s osmnácti texty – básněmi, pohádkami, povídkami, vzpomínkovými vyprávěními, dramatem, vhodně využitelnými v hodině českého jazyka a slohu, ale i občanské výchovy, částečně i v hodinách věnovaných mediální, etické či výtvarné výchově. Oddíl je řazen po ročnících (od 6. do 9.) a nabízí osmnáct zpracovaných metodik, s nimiž je možné jakožto s hotovými produkty přímo pracovat v hodině či je dle potřeby žáků dále variovat. Časová náročnost aktivit je různá, od těch, které zaberou část hodiny, až po návrh delší projektové práce.

S orientací v textu pomáhají glosy umístěné po vnějších stranách. Plní dvojí funkci – buď podávají doplňující informace, nebo slouží k provázání určitých míst výkladu literární části knihy s historickou, v níž lze najít další informace k vybranému tématu.

Přejeme si, aby publikace, dostupná též v elektronické verzi na webové stránce http://www.romanovodori.cz, přivedla pedagogy a jejich žáky nejen k objevování literatury Romů, ale i k dalšímu hledání a poznávání, přesahujícímu oblast (romské) psané tvorby, a rozvíjení těch intelektových schopností, které kritické poznávání a přemýšlení o světě, v němž žijeme a který společně utváříme, umožňují. Vyjádřeno slovy prozaičky Eriky Olahové: „Přála bych si, aby se při čtení lidé zamýšleli a nezůstávali jen na povrchu.“ Ať je v tom tato publikace pedagogům nápomocná.

O autorech

PhDr. Vladimíra Neužilová (1951)

Absolventka oboru pedagogika – čeština na Filozofické fakultě MU v Brně. Působí jako učitelka na Základní škole Pozořice. Současně lektoruje v občanském sdružení Přátelé angažovaného učení kurzy čtenářských dovedností, komunikační a slohové výchovy a je školitelkou koordinátorů RVP. Jako redaktorka publikuje v časopise Komenský, v Učitelských listech je autorkou řady článků. Rovněž je autorkou pracovního sešitu pro 6. ročník Český jazyk a komunikace.

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (1954)

Absolventka oboru český jazyk a občanská výchova na Pedagogické fakultě UJEP v Brně. Působí jako odborný asistent na Katedře primární pedagogiky a na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně. Je autorkou četných článků a publikací, věnujících se zejména využití dramatické výchovy v práci pedagoga či při práci se sociálně znevýhodněnými dět­mi.

Mgr. Helena Sadílková, M.A. (1977)

Absolventka oborů anglistika – amerikanistika a romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Působí na Semináři romistiky Filozofické fakulty UK v Praze a v redakci romistického časopisu Romano džaniben. Mezi témata, kterým se v poslední době věnovala, patří romská literatura, sociolingvistická situace romštiny, poválečná historie Romů na území bývalého Československa (viz www.romistika.eu, výzkumné projekty z l. 2007–2010). Romskou literaturou a možnostmi přístupu k výpovědím romských pamětníků (druhá světová válka, poválečný vývoj) se zabývají také její kvalifikační práce (Filozofická fakulta UK, Praha; Středoevropská univerzita, Budapešť). Byla spolueditorkou antologie prozaických prací romských autorů v ČR (Čalo voďi – Sytá duše, MRK, 2007) a stejnojmenné výstavy (Muzeum romské kultury v Brně, 2006), podílela se na přípravě vydání dvou dosud jediných českých překladů knih romských autorů ze zahraničí (M. Maximoff, Argo, 2007; C. Stojka, Argo, 2008). Spolupodílela se na přípravě metodické příručky k výuce o genocidě Romů za druhé světové války (/Ne/bolí – metodická příručka pro učitele, Člověk v tísni, 2009).

O spoluautorech

Bc. et Bc. Radka Steklá (1981)

Absolventka oborů žurnalistika na Fakultě sociálních věd UK v Praze a romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V občanském sdružení ROMEA vede projekt zaměřený na vzdělávání žáků a pedagogů 2. stupně základních škol (2009–2012). V roce 2010 se v témže sdružení spolupodílela na projektu Šukar laviben le Romendar / Romové píší, podporujícím literární tvorbu Romů a její zprostředkování veřejnosti. Pro občanské sdružení R-mosty lektoruje semináře o historii, jazyku a sociokultuře Romů, určené zaměstnancům ve školství, samosprávě a nevládním sektoru.

Mgr. Lukáš Houdek (1984)

Absolvent oboru romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Během studia se účastnil několika sociolingvistických a etnografických výzkumů v romských a dómských komunitách v ČR i zahraničí. Od roku 2009 pracuje pro sdružení ROMEA jako šéfredaktor časopisu pro mládež Romano voďori. V roce 2010 ve stejném sdružení koordinoval projekt Šukar laviben le Romendar / Romové píší, v rámci kterého byly publikovány desítky děl romských autorů na stránkách Romea.cz. Vedle toho se věnuje dokumentární fotografii, zejména záznamu života Romů. Je například autorem putovní výstavy portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba, jež vznikla v rámci výše zmíněného projektu.


téma čísla
Konec - Nový začátek
Rozhovor: Jan Musil V mžiku oka na ulici
Konec - Nový začátek